خدمات ویژه

از سرمایه گذاری خود محافظت کنید.سرویسهای پشتیبانی ترابایت برای همه از مدیران IT تا نیروهای استخدامی جدید. سرویسهای مداوم پشتیبانی دغدغه های شما را حل خواهند کرد، همه نگرانی های شما را. ترابایت پس از کار با صدها مشتری خود می داند که شما به چه نیاز دارید.
شما می توانید یکی از پکیج های طلایی، نقره ای، برنزی را برای افزایش کارآیی پرسنل خود و متناسب با نیازتان انتخاب کنید. تیم اختصاصی ترابایت برای کسب و کار شما تشکیل می شود و تا هر زمان که شما نیاز داشته باشید کنار شماست تا با کمترین مشکل از سرمایه گذاری خود لذت ببرید.