حضور و غیاب ترابایت به سرعت هزینه های خود را از طریق حذف کاغذ، حذف فرآیندهای دستی ، افزایش سرعت محاسبات و ایجاد چرخه های گردش کار جبران خواهد کرد. با استفاده از فرم روبرو می توانید صرفه جویی هزینه ها و میزان بازگشت سرمایه خود را محاسبه کنید.
محاسبه حقوق و دستمزد پرسنل برای بخش مالی کار آسانی نیست و اشتباهات محاسباتی در این بخش بسیار هزینه بر خواهد بود. بر اساس آمار 33% از هزینه های کسب و کار متوجه همین بخش است. سالیانه میلیون ها تومان هزینه صرف جبران این هزینه ها می شود. اما این فقط آغاز راه است، مشکلات دیگر عبارتند از:

ترابایت - زمان ناکارآمد

زمان ناکارآمد
طبق آمار برای بررسی دستی کاردکس هر یک از پرسنل بطور تقریبی 5 دقیقه زمان صرف می شود.

ترابایت - خطای انسانی

خطای انسانی
آمار نشان می دهد که نرخ خطا برای کسب و کارهایی که از کاردکس های قدیمی برای محاسبه دستی استفاده می کنند عددی بین 1-8% است. ما در محاسبه 2% نرخ خطا در نظر می گیریم.

ترابایت - اضافه پرداخت

اضافه پرداخت
بررسی ها نشان می دهد بطور میانگین در هر هفته زمان هایی مثل ناهار و استراحت، تاخیر ورود، خروج زودهنگام و... 4 ساعت و 5 دقیقه اضافه پرداخت به ازای هر کارمند در هر دوره دارد.