ترابایت - پالایش گاز فجر جم

پالایش گاز فجر جم

نصب و راه اندازی نرم افزار حضور و غیاب و اتوماسیون تغذیه با امکان استفاده توسط کلیه پرسنل و اعمال قوانین گردش کار و راه اندازی سیستم از آبان ماه 92 در مجموعه انجام گردید. با توجه به دغدغه این سازمان درخصوص استفاده پرسنل از کارت برای ثبت ورود و خروج به مجموعه و مشکلات پیش آمده در استفاده از این راه حل و لزوم رعایت نکات امنیتی، راه حل اثر انگشت با استفا ده از ساعت AC 6000 به این شرکت پیشنهاد و در مجوعه مورد استفاده قرار گرفت.

ترابایت - صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی

نصب و راه اندازی اتوماسیون تغذیه و مراجعین و مهمان(حراست و انتظامات) با امکان رزرو غذا توسط پرسنل با اعمال محدودیت زمان رزرو و رزرو غدای مهمان در اتوماسیون تغدیه و درخواست ورود مهمان به واحد حراست توسط پرسنل و اجازه ورود به مجموعه توسط واحد حراست به دور از کاغذ بازی های قدیمی در نرم افزار مراجعین و مهمان انجام گرفت. پیاده سازی پارکینگ هوشمند با استفاده از تکنولوژی RFID.

ترابایت - تدبیرگران بهساز ملت

تدبیرگران بهساز ملت

نصب و پیاده سازی اتوماسیون تردد از مرداد ماه 92 و راه اندازی در 7 استان با مدیریت متمرکز انجام گرفت. کلیه قوانین از دفتر مرکزی برای همه استان ها تعریف و اعمال گردید.

ترابایت - بازرگانی دولتی ایران

بازرگانی دولتی ایران

با توجه به دغدغه این سازمان در خصوص ورود و خروج پرسنل این سازمان و جلوگیری از بی نظمی های پرسنل ترابایت استفاده از گیت را به این مجموعه پیشنهاد کرد. در این مجموعه گیت سه شاخه با Access Control ،VIRDI AC6000 پیاده سازی و مورد استفاده قرار گرفت.

ترابایت - گیت بازرگانی دولتی ایران

دغدغه دیگر این سازمان در خصوص مدیران مجموعه و عدم ثبت کارت توسط این پرسنل بود. با توجه به استفاده این مدیران از خودرو شخصی، استفاده از پارکینگ هوشمند با استفاده از تکنولوژی RFID به این سازمان پیشنهاد، و ورود خودرو به این مجموعه به عنوان ورود شخص در سیستم حضور و غیاب ثبت و راه اندازی شد.