ترابايت - سرويس پيام کوتاه حضور و غياب ترابايت دغدغه های روزمره در بیشتر اوقات باعث فراموش شدن وظایف محموله به شخص می شود. مسائلی که از اهمیت ویژه ای برخوردارند ولی پشت گوش انداخته می شوند. در مجموعه های پرسنلی بزرگ قبل از جریمه های فردی باید به جنبه های هشداری بیشتر دقت شود. هشدارهایی که بتواند در هر کجا و هر زمان به شخص داده شده و وی را از موضوع آگاه نماید.
سامانه پیام کوتاه ترابایت فارغ از ساختارهای متنوع بانک های اطلاعاتی می تواند براساس شاخص هایی که شما تعریف می کنید اطلاعات را واکشی و براساس نوع هشدارها، کار اطلاع رسانی را از طریق ارسال پیام کوتاه در زمان معینی انجام دهد.

کاربردهای سامانه

به عنوان سیستم هشدار، برای مثال در نرم افزار حضور و غیاب شما می توانید تاخیر و تعجیل ورود پرسنل به سازمان را به اطلاع مدیران مربوطه رسانید. و یا هر مدیری بتواند از تعداد مجوزهایی که در کارتابلش موجود است اطلاع پیدا کند. و یا محاسبه میزان کارکرد ماهانه و اضافه کار را برای اشخاص مربوطه پیامک کند.
در این سامانه شما می توانید با استفاده از دستورات و فرمت های از قبل تعریف شده، با سیستم مرکزی ارتباط برقرار کرده و تغییرات و دستورات مدنظر خود را اعمال نمائید. برای مثال می توانید کارتابل خود را با استفاده از پیام کوتاه تائید نمائید ویا قادر خواهید بود مجوزهای مدنظر خود را براساس شرایط ارسالی ثبت نمائید.

امکانات کلیدی نرم افزار

ترابایت - جامعیت سامانه

جامعیت سامانه
ارتباط با نرم افزارهای موجود در سازمان شما به همراه ایجاد خروجی براساس شاخص های تعریف شده. امکان ارسال اطلاعات برای اشخاص تعیین شده. این به معنای ایجاد یک سرویس یکپارچه و در عین حال کم هزینه برای سازمان شماست که با استفاده از پیام کوتاه می تواند گزارشات کاربردی برای شما تولید نماید.

ترابایت - تعامل دو سویه

تعامل دو سویه
پیاده سازی فرمت و ارسال/ دریافت اطلاعات جهت ارتباط با نرم افزارهای موجود در سازمان شما و قابلیت اعمال تغییرات بر روی محتوا و داده ها بدون نیاز به رایانه

ترابایت - اعلام هشدار حضور و غیاب

اعلام هشدار حضور و غیاب
  • ارسال تاخیر و تعجیل پرسنل براساس قوانین سازمان شما
  • ارسال مجوزهای وارد شده به کارتابل و روند تایید آنها
  • ارسال مانده مرخصی و پارامترهای متنوع مربوط به کارکرد پرسنل شامل اضافه کار، غیبت، ماموریت ها و...
  • ارسال تغییرات شیفت و یا جابجایی های انجام شده
  • ارسال مجوزهای نیازمند تایید برای پرسنل جهت جلوگیری از ثبت غیبت و کسر حقوق